„Investors‘ Forum“ yra savanoriška, visiškai nepriklausoma ir savivaldi verslo asociacija jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką. Įkurta 1999 m. birželio mėnesį šiuo metu asociacija vienija daugiau kaip 50 narių.

„Investors’ Forum“ misija:

gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą Lietuvoje, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir verslo bendruomene.

„Investors’ Forum“ vizija:

palankiausia investicijoms verslo aplinka Europos sąjungoje, pritraukiant tarptautines užsienio investicijas Lietuvos gerovei.

„Investors’ Forum“ vertybės:

 • lyderystė;
 • aukščiausios moralės normos;
 • visapusiškas požiūris.

„Investors’ Forum“ tikslai:

 • būti patrauklia ir vertinga organizacija potencialiems nariams;
 • teikti bendravimo galimybes mūsų nariams ir stebėtojams;
 • bendradarbiauti su LR Vyriausybe, ministerijoms ir kitomis oficialiomis valdžios institucijomis, teikiant pasiūlymus dėl investicinio klimato gerinimo;
 • formuoti teigiamą viešąją nuomonę apie Tiesiogines Užsienio Investicijas ir jų naudą teikiamą šalies ekonomikai ir visuomenei;
 • skleisti Įmonių Socialinės Atsakomybės koncepciją Lietuvoje.

„Investors’ Forum“ veikla:

„Investors’ Forum“ nuolat palaiko ryšius su Vyriausybe, ministerijomis, Prezidentūra ir Seimu – tiek su vadovaujančiojo, tiek su darbinio lygmens atstovais.

Šiuo metu asociacijoje veikia vienuolikoje darbo grupių, sudarytų iš „Investors’ Forum“ narių atstovų:

 • mokesčių darbo grupė,
 • darbo santykių grupė,
 • verslo etikos darbo grupė,
 • energetikos darbo grupė,
 • verslo aplinkos gerinimo technologijų sektoriuje,
 • visuomenės sveikatos darbo grupė,
 • pasaulinių verslo paslaugų darbo grupė,
 • pendrovių valdymo darbo grupė,
 • mokslo ir švietimo darbo grupė,
 • jungtinė viešųjų pirkimų darbo grupė kartu su skaidraus verslo iniciatyva „Baltoji banga“,
 • komunikacijos. 

Asociacija kasmet rengia Investuotojų forumą su Vyriausybe, kurio metu su ministrų kabineto nariais aptariami šalies verslo iššūkiai ir priemonės investiciniam klimatui gerinti. Diskusijos apie verslo iššūkius, šalies ekonomines, politines ir socialines aktualijas vyksta ir asociacijos rengiamuose susitikimuose su aukščiausių valdžios institucijų – Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės – vadovais ir atstovais, Lietuvos banku ar Tarptautiniu valiutos fondu, kitomis organizacijomis, savivaldybių vadovais.

Nuo 1999 m. veikiančios organizacijos pagrindinis tikslas – siekti racionalių ir verslui palankių sprendimų.

2015 metų finansinė ataskaita (balansas).

2015 metų finansinė ataskaita (veiklos). 

Narystė „Investors’ Forum“ 

„Investors’ Forum“ nariai turi atitikti narystės asociacijoje kriterijus. „Investors’ Forum“ veikla finansuojama asociacijos narių įnašais. Metinio nario mokesčio dydį nustato narių susirinkimas.

Investors’ Forum adresas:

Totorių g. 5-21, LT-01121
Tel./faks. +370 5 275 52 58
info@investorsforum.lt
http://www.investorsforum.lt

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 56 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai