Asociacijos „Investors‘ Forum“ nariai susitiko su sveikatos apsaugos ir finansų ministrais aptarti būdus, kaip būtų galima spręsti sveikatos apsaugos sistemos problemas. Susitikimo metu pristatytos priemonės efektyvesniam biudžeto lėšų panaudojimui, diskutuota dėl sistemos valdymo pertvarkos bei pasiūlyti galimi papildomi finansavimo šaltiniai.

„Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetas ir jame numatytos lėšos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms finansuoti – pinigų yra tiek, kiek yra. Matome visi, kad lėšų trūkumas sukelia kompleksines problemas sveikatos apsaugos sektoriuje:  korupcija, maži atlyginimai gydytojams, emigracija ir nepakankama paslaugų kokybė, kuria skundžiasi pacientai. Išeitis iš tokios padėties yra – reikėtų užtikrinti racionalesnį esamų pinigų panaudojimą, kuris remtųsi skaidrumo ir nuoseklumo principais, bei ieškoti kitų finansavimo šaltinių, kurie galėtų legaliai papildyti PSDF biudžetą.

Jau ne vienerius metus su kitais sveikatos priežiūros paslaugų sektoriaus atstovais diskutuojame su ekspertais ir teikiame savo pasiūlymus, kurie padėtų sukurti finansiškai tvarią, stabilią ir, svarbiausia, kokybišką sveikatos apsaugos sistemą. Džiugu, kad tiek sveikatos apsaugos, tiek finansų ministras laikosi požiūrio, jog ši sritis reikalauja ypatingo dėmesio bei ilgalaikės vizijos, ir sutinka, kad būtume įtraukti į dialogą, kurio metu galėtume pateikti ir apsvarstyti pasiūlymus dėl visos sistemos tobulinimo. Tikimės, kad tolesnis dialogas su Vyriausybe taip pat bus sklandus ir konstruktyvus, ir kartu rasime efektyviausias priemones spręsti įsisenėjusias problemas,“ – sakė Dovilė Burgienė, „Investors‘ Forum“ visuomenės sveikatos darbo grupės vadovė. 

 

Asociacijos „Investors‘ Forum“ pasiūlymai Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai:

  1. Užtikrinama paciento pasirinkimo teisė ir galimybė oficialiai primokėti

Siūlome pagaliau įgyvendinti Konstitucinio Teismo dar 2013 metų nutarimą ir sukurti skaidrią sistemą, pagal kurią būtų sureguliuotos priemokos už sveikatos priežiūros paslaugas, sudarant galimybę pacientui savanoriškai ir legaliai prisimokėti už jam suteikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, kas sukurtų galimybę rinktis gydytoją, diagnostikos ar gydymo būdą, priėmimo laiką ir pan. Priemokos dydžiai turėtų būti nustatyti pagal faktinius paslaugos kaštus plius investicijos grąža atėmus bazinę kainą, kurią kompensuoja PSDF (papildomai numatant maksimalius dydžius pvz. metams ir išimtis, kada priemokų negalima imti). Taip pat pacientams galėtų būti sudaroma galimybė susigrąžinti dalį sumokėtų priemokų už sveikatos priežiūros paslaugas per mokesčius. Toks sprendimas padėtų spręsti tokias problemas kaip gydytojams mokami „vokeliai“, eilės sveikatos apsaugos įstaigose.

  1. Bazinių kainų už paslaugas skaičiavimo mechanizmą peržiūra

Sveikatos apsaugos paslaugų kaina turi atitikti sąnaudas, įskaitant deramą gydytojų darbo užmokestį, reikiamos įrangos ir medžiagų įsigijimą, pastatų ir kitos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas. Todėl siūlome peržiūrėti ir atnaujinti bazinių kainų skaičiavimo mechanizmą. Tokia užduotis numatyta ir šios Vyriausybės programoje.

  1. Gydytojų veiklos formų pakeitimas

Siekiant spręsti gydytojų atlyginimo klausimą, siūlome gydytojų veiklos formą, kuri šiuo metu yra apribota darbo santykiais su gydymo įstaiga,  padaryti ją lankstesnę. Turi būti  leidžiama gydytojams dirbti ne tik pagal darbo sutartis, bet ir pagal individualią veiklą, teikiant paslaugas įstaigoms. Tokiu būdu būtų išsprendžiamas dvigubo licencijavimo reikalavimas, nes licenciją turėtų savarankiškai dirbantis gydytojas.

  1. Sveikatos apsaugos finansavimo bei įgyvendinimo ir kontrolės atskyrimas

Šiuo metu sveikatos apsaugos finansavimas, įgyvendinimas ir kontrolė patenka po vienu sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) skėčiu: jai pavaldžios Valstybinės ligonių kasos (VLK) administruoja PSDF lėšas, o ministerija kartu prižiūri įgyvendinimą. Todėl asociacija „Investors‘ Forum“ siūlo VLK pavaldumą perleisti Finansų ministerijai, o sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą, kokybės reguliavimą bei kontrolę palikti SAM.  Atskyrus paslaugų teikimo įgyvendinimą ir finansavimą, kaip tai jau padaryta energetikos srityje, sveikatos apsaugos sistema taptų skaidresnė ir atskaitingesnė, būtų išspręstas interesų konfliktas, kuris šiuo metu egzistuoja – didžiausių paslaugų teikėjų steigėjas pats skiria pinigus tiems paslaugų teikėjams.

  1. Valstybinių ligonių kasų ir teritorinių ligonių kasų praktikos suvienodinimas / apjungimas

Siūlome reorganizuoti šiuo metu esantį Teritorinių ligonių kasų (TLK) ir Valstybinių ligonių kasų veikimo modelį, paliekant vieną organizaciją (VLK) su teritoriniais filialais, o ne savarankiškomis įstaigomis regionuose kaip yra dabar. Taip sumažėtų VLK ir TLK administravimo kaštai, būtų suvienodinti procesai, užtikrinami skaidrūs viešieji pirkimai bei gyventojų poreikį atitinkanti ligoninių infrastruktūra, apimanti visą Lietuvą. Visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos būtų vertinamos remiantis skaidriais, visiems vienodai taikomais veiklos efektyvumo rodikliais.

  1. Peržiūrėta sutarčių tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir VLK sudarymo tvarka

Siūlome iš esmės keisti ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) sutarčių sudarymo tvarką. Skirstant lėšas ASPĮ, turėtų būti vertinami jų veiklos efektyvumo ir finansiniai rodikliai, o ne taikoma dabar egzistuojanti subjektyvi kvotų dalinimo sistema. Su įstaigomis turi būti sudaromos ilgalaikės, investicijų atsiperkamumą užtikrinančios, sutartys. Brangiosioms paslaugoms, reikalaujančioms didelių investicijų ir stiprios mokslinės kompetencijos, užtikrinti galėtų būti sudaromos ilgalaikės sutartys tik su tais paslaugų teikėjais, kurie laimėtų viešus konkursus ir sukurtų vieningus kompetencijų centrus visai Lietuvai (klasterius). Tokiu būdu būtų skatinama konkurencija tarp ASPĮ, kuri prisidėtų prie efektyvesnio lėšų naudojimo bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimo.

Abu ministrai sutiko, kad esama situacija sveikatos priežiūros sektoriuje akivaizdžiai reikalauja imtis priemonių, todėl atvirai diskutavo dėl pateiktų pasiūlymų ir pastebėjo, kad yra pasiruošę bendradarbiauti vertinant konkrečias priemones toliau.