Tema

Dėl angliavandenilių išteklių naudojimo plano rengimo tvarkos ir sąlygų

Situacija

Lietuvos geologijos tarnyba 2015-05-20 paskelbė Aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
Projektu siūloma papildyti taisykles naujomis nuostatomis dėl angliavandenilių išteklių naudojimo plano rengimo tvarkos ir sąlygų.

Pasiūlymai

Siūloma įstatymo projekto nepriimti, nes:

– Projektu siekiama pakeisti išteklių naudojimo projektų rengimo tvarką ženkliai prailginant ir apsunkinant ūkinės veiklos įforminimo procedūras

– Projektas parengtas ne angliavandenilių gavybos veiklos pagrindu, o kitų naudingųjų (kietųjų) iškasenų veiklos pagrindu ir iš esmės nepritaikytas naftos gavybos industrijai.

– Projekto, reikšmingo visai naftos gavybos pramonės šakai, viešam svarstymui suteiktas labai trumpas laiko tarpas

Adresuota

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos

Priedai


Tema

Dėl higienos normos HN 80:2011 keitimo aktualumo

Situacija

Sveikatos apsaugos ministerija yra parengusi ir pateikusi institucijoms derinti Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietoje ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo dažnių juostoje“ pakeitimo projektą

Pasiūlymai

Investuotojų forumas palaiko projektą ir pabrėžia jo aktualumą ir naudą Lietuvos ekonomikai

Adresuota

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Priedai


Tema

Dėl žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 naujos redakcijos projekto Nr. 15-6769

Situacija

Projekto 14 straipsnio 1 dalyje yra numatyta pareiga rengti Naudojimo planą, kai reikia suformuoti žemės sklypą (sklypus), reikalingą žemės gelmių ištekliams ir ertmėms naudoti.
Asociacija nori pastebėti, kad ši Projekto nuostata parengta ne angliavandenilių gavybos veiklos pagrindu, o kitų naudingųjų (kietųjų) iškasenų veiklos pagrindu ir iš esmės yra nepritaikyta angliavandenilių gavybos industrijai.

Pasiūlymai

–  Projekto 14 straipsnio 1 dalies reikalavimą taikyti tik kitų naudingųjų iškasenų, bet ne angliavandenilių, atžvilgiu. Kadangi žemės gelmių naudojimo plano, rengimas yra papildoma, nieko nesprendžianti, daug laiko, administracinių bei finansinių sąnaudų reikalaujanti betikslė procedūra, kuri neturėtų būti taikoma angliavandenilių gavybos atveju.

Adresuota

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

Priedai


Tema

Dėl infrastruktūros plėtros ir palankios investicinės aplinkos elektroninių ryšių rinkoje

Situacija

Asociacija susipažino su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) viešai konsultacijai paskelbtu Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos sąlygų aprašo projektu, kuris nustato aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 900 MHz radijo dažnių diapazono bei 1800 MHz radijo dažnių diapazono vykdymo procedūras, radijo dažnių (kanalų) paskirtį, pagrindines naudojimo sąlygas bei kitas aukciono vykdymo sąlygas.

Pasiūlymai

Svarbu užtikrinti, kad radijo dažnių (kanalų) skyrimas rinkos dalyviams būtų paremtas objektyviais, skaidriais, nediskriminaciniais bei proporcingais kriterijais ir vyktų laiku, leidžiančiu rinkos dalyviams užtikrinti jų verslo tęstinumą ir tikslingą ateities investicijų planavimą.

Adresuota

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai
LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetui

Priedai


Tema

Dėl Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimų

Situacija

Vienas iš 2015 metų veiklos prioritetinių darbų – planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimai, nustatantys aiškius kriterijus, kada savivaldybės galėtų priimti neigiamą spendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių atitinkamoje vietoje.

Pasiūlymai

– Keisti esamą situaciją, kuomet savivaldybės turėdamos perteklinę galią PAV procese gali be objektyvių priežasčių užkirsti kelią kurti ir vystyti verslus, nes tai atbaido galimas investicijas ir sudaro prielaidas korupcijai
– Surengti pasitarimą, siekiant surasti optimaliausius sprendimus

Adresuota

Aplinkos ministerija

Priedai


Tema

Dėl vartojimo kredito įstatymo projekto

Situacija

Įstatymo projekto 9 straipsnio 4 dalis sudaro sąlygas valstybinėms įmonėms surinkti informaciją apie fizinius asmenis ir teikti tą informaciją savo nustatyta tvarka, t. y. teikti komercines paslaugas, kurios atitinka kreditų biurų teikiamas paslaugas.

Pasiūlymai

– Išbraukti iš Projekto 9 straipsnio siūlymą papildyti LR Vartojimo kredito įstatymą 4 dalimi arba parinkti tokią įstatymo formuluotę, kuri aiškiai atskirtų priežiūros institucijos priežiūrines funkcijas nuo ūkinių komercinių;
– įtraukti į Vartojimo kredito darbo grupės posėdžius Asociacijos Investors‘ Forum atstovus

Adresuota

Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetui

Lietuvos Respublikos Seimo darbo grupei vartojimo kredito reglamentavimui tobulinti

Priedai


Tema

Dėl investuotojų medienos perdirbimo sektoriuje interesų apsaugos

Situacija

Dėl Rusijos Federacijos paskelbtų užsienio prekybos apribojimų gerokai sumažėjo Lietuvos apvalios medienos eksportuotojų konkurencingumas ir prekybos apimtys. Dėl šios priežasties medienos perdirbėjai neišpirko visos medienos iš valstybinių miškų, numatytų pagal ilgalaikius susitarimus ir buvo nubausti dėl šių įsipareigojimų nesilaikymo.

Pasiūlymai

– Nedelsiant nuspręsti dėl konkrečių priemonių, kurios užtikrintų medienos perdirbėjų atleidimą nuo: (i) jau kilusių prievolių (pateiktų reikalavimų( sumokėti baudas ir (ii) vėliau, iki klausimo išsprendimo kilsiančių prievolių sumokėti baudas už iš valstybinių miškų neįsigytus apvaliosios medienos kiekius pagal ilgalaikius ir pusmetinius įsipareigojimus.

 

Adresuota

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai

Priedai

 


Tema

Dėl susitikimo su VPT

Situacija

Investors’ Forum siūlo susitikimą su Viešųjų pirkimų tarnyba aptarti aktualiausius viešųjų pirkimų vertinimo ir perkančiųjų organizacijų nebaudžiamumo klausimus.

Pasiūlymai

– Viešųjų pirkimų tarnybos atliekamų pirkimų vertinimo kriterijų išplėtimas ir perkančiųjų organizacijų reitingo įvedimas.
– Didesnis dėmesys E-aukciono vykdymui.
– Tiekėjų patikimumo klausimas: kriterijai, dėl tiekėjų pajėgumo įvykdyti užsakymus, į konkurso sąlygas įtraukti mokumo ve-rtinimą.
– PO sudarytų sutarčių priežiūra ir kontrolė.
– Ekonominio naudingumo vertinimo gairės – pasiūlymai kaip jos galėtų būti keičiamos, kokie svarbiausi aspektą.
– Dinaminės pirkimų sistemos platesnis naudojimas, įsisenėjusiuose sektoriuose (pavyzdžiui, kelių projektavimo ir statybos -darbai)

Adresuota

Viešųjų Pirkimų Tarnyba

 


Tema

Esminiai sprendimai investicinės aplinkos gerinimui

Situacija

Kasmetinio susitikimo su Vyriausybe metu asociacija „Investors’ Forum“ pateikė esminius pasiūlymus ir sprendimus, būtinus investicinės aplinkos gerinimui.

Pasiūlymai

Įvairūs pasiūlymai šioms sritims: darbo santykiai, mokesčių sistema, įmonių teisė, energetikos ūkis, sveikatos priežiūros sistema, skaidrumo didinimas, telekomunikacijų sektorius, teritorijų planavimas, intelektinės nuosavybės apsauga, transporto sektorius, turto valdymas, pilietybės atkūrimo klausimai

Adresuota

LR Vyriausybė

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 56 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai