ASOCIACIJOS “INVESTORS’ FORUM” ĮSTATAI

1. Bendrosios nuostatos

1.1. ASOCIACIJA “INVESTORS’ FORUM” (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

1.2. Asociacija veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Asociacijų įstatymą bei kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir šiuos įstatus.

1.3. Tikslus Asociacijos pavadinimas: ASOCIACIJA “INVESTORS’ FORUM”.

1.4. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.5. Asociacijos veiklos trukmė yra neribota.

2. Asociacijos tikslai, funkcijos ir uždaviniai

2.1. Pagrindiniai Asociacijos tikslai ir uždaviniai yra šie:

2.1.1. skatinti ir remti palankius investuotojams Lietuvoje investicijų, prekybos, mokesčių ir apskaitos įstatymus;
2.1.2. nustatyti investuotojams Lietuvoje nepalankius ir šališkus įstatymus;
2.1.3. plėsti tarptautinių įstatymų ir prekybos klausimų visuotinį supratimą Lietuvoje;
2.1.4. aiškinti teigiamą tiesioginių užsienio investicijų įtaką;
2.1.5. skatinti tarptautiniu mastu priimtinos “geriausios praktikos”, tinkančios Lietuvai, įgyvendinimą;
2.1.6. organizuoti seminarus ir kursus, įgyvendinti kitas mokymo priemones;
2.1.7. organizuoti konferencijas, Asociacijos narių susitikimus su kviestiniais svečiais.

2.2. Asociacija: per seminarus, susitikimus ir informacinius biuletenius informuoja savo narius apie pasikeitimus Lietuvos investicijų situacijoje; renka informaciją iš narių apie esamus ir būsimus įstatymus; nustato prioritetus diskusijoms su pagrindinėmis sprendimus priimančiomis institucijomis; atstovauja savo narių interesus jose.

2.3. Asociacija, įgyvendindama savo tikslus bei uždavinius, gali vykdyti šią ūkinę komercinę veiklą:

 • knygų leidyba;
 • laikraščių leidyba;
 • žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
 • garso įrašų leidyba;
 • kita leidyba;
 • laikraščių spausdinimas;
 • kitas spausdinimas;
 • parengiamoji spausdinimo veikla;
 • pagalbinė su spausdinimu susijusi veikla;
 • garso įrašų tiražavimas;
 • vaizdo įrašų tiražavimas;
 • kompiuterinių laikmenų tiražavimas;
 • socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
 • bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas;
 • rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
 • reklama;
 • fotografavimo veikla;
 • sekretoriavimo ir vertimo veikla;
 • mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla;
 • aukcionų rengėjų veikla;
 • kvalifikacijos tobulinimas;
 • papildomas mokymas;
 • verslininkų ir darbdavių organizacijų veikla;
 • kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla;
 • kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba;
 • kino filmų ir vaizdajuosčių platinimas;
 • kino filmų rodymas.

2.4. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

2.5. Asociacija neturi politinių tikslų.

3. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

3.1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių juridiniai ir 18 metų sulaukę fiziniai asmenys, investuojantys Lietuvoje, raštu pareiškę norą stoti į Asociaciją bei visuotinio Asociacijos narių susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję stojamąjį Asociacijos nario įnašą. Asociacijos narius priima Asociacijos valdyba (toliau – Valdyba) savo sprendimu.

3.2. Bet kuris narys turi teisę laisvai išstoti iš Asociacijos, prieš 30 (trisdešimt) dienų raštu įspėjęs Valdybą.

3.3. Narys turi šias teises:

3.3.1. dalyvauti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose (toliau – Susirinkimuose) su sprendžiamuoju balsu;
3.3.2. teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos;
3.3.3. dalyvauti Asociacijos ruošiamose ir vykdomose programose bei renginiuose;
3.3.4. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.3.5. gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;
3.3.6. naudotis Asociacijos sukaupta informacija;
3.3.7. ginčyti teisme Asociacijos organų sprendimus;
3.3.8. išstoti iš Asociacijos;
3.3.9. naudotis kitomis įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis teisėmis.

3.4. Narys turi šias pareigas:

3.4.1. laikytis įstatų ir Asociacijos organų sprendimų bei dalyvauti Asociacijos veikloje;
3.4.2. propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius; ir
3.4.3. mokėti Susirinkimo nustatytą nario mokestį bei kitas įmokas.

3.5. Juridinio asmens teises turintis narys savo teises Asociacijoje realizuoja per atstovą.

3.6. Nario teisių netekimas:

3.6.1. savo noru (paduodant pareiškimą);
3.6.2. Valdybos sprendimu dėl:

1) Įstatų pažeidimo;
2) nario mokesčio nemokėjimo; arba
3) žalos padarymo Asociacijos turtiniams ir neturtiniams interesams arba veikimo/neveikimo, dėl kurio galėjo tokia žala atsirasti.

3.7. Stojamųjų įnašų ir Asociacijos narių mokesčių mokėjimo tvarka tvirtinama Susirinkimo nutarimu.

3.8. Asociacijoje yra visų narių sąrašas, o filiale – jam priklausančių narių sąrašas. Asociacijos narys turi teisę susipažinti su šiais sąrašais.

4. Asociacijos organai

4.1. Asociacijos organai yra Susirinkimas, Valdyba ir Asociacijos vadovas.
4.2. Susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas. Susirinkimo kompetencijai priklauso:

4.2.1. keisti įstatus;
4.2.2. nustatyti Asociacijos tikslus ir uždavinius;
4.2.3. nustatyti Valdybos formavimo ir atšaukimo tvarką, rinkti ir atšaukti jos narius;
4.2.4 rinkti ir atšaukti Asociacijos auditorių ar audito įmonę; nustatyti apmokėjimo už audito paslaugas dydį ir tvarką;
4.2.5. priimti nutarimus dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
4.2.6. tvirtinti Valdybos parengtą Asociacijos veiklos ataskaitą;
4.2.7. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
4.2.8. nustatyti Asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;
4.2.9. steigti ir likviduoti Asociacijos filialus, atstovybes, tvirtinti jų nuostatus;
4.2.10. priimti nutarimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
4.2.11. keisti registruotą Asociacijos buveinę;
4.2.12. priimti nutarimus dėl Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito;
4.2.13. priimti nutarimus kitais Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu Susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais, jei jie įstatų nepriskirti kitų Asociacijos organų kompetencijai.

4.3. Valdyba privalo sušaukti eilinį Susirinkimą ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos. Apie Susirinkimo datą, vietą, laiką bei darbotvarkę Asociacijos vadovas privalo informuoti Asociacijos narius elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 15 (penkiolikai) dienų iki Susirinkimo. Valdyba taip pat gali Susirinkimo darbotvarkę papildyti, tačiau apie tokį papildymą Asociacijos vadovas privalo informuoti (elektroniniu paštu) Asociacijos narius ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki planuojamo Susirinkimo. Jeigu visi Asociacijos nariai elektroniniu paštu išreiškia savo sutikimą, šioje dalyje nustatytų informavimo terminų galima nesilaikyti.

4.4. Neeilinis Susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių, Valdyba savo nutarimu arba Asociacijos auditorius (audito įmonė).

4.5. Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius pasirašo Susirinkimo protokolą ir narių registravimo sąrašą.

4.6. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus šiuos atvejus:

1) kai renkama Valdyba pagal šiuose įstatuose nustatytas taisykles; ir
2) kai priimami nutarimai dėl šio straipsnio 4.2.1., 4.2.2., 4.2.5 ir 4.2.8 dalyse nurodytų klausimų, kuriems priimti reikia 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų daugumos.

4.7. Kiekvienas Asociacijos narys Susirinkime turi vieną sprendžiamąjį balsą. Asociacijos nariai Susirinkime gali dalyvauti asmeniškai patys (fizinis asmuo arba vienasmenis valdymo organas, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatytais atvejais – kitų organų nariai bei dalyviai – fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose) jiems suteiktas teises ir pareigas), išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba įgalioti kitą asmenį, arba su juo sudaryti balsavimo teisės perleidimo sutartį.

4.8. Jei Susirinkime nėra kvorumo, tai per 1 (vieną) mėnesį Valdyba sušaukia pakartotinį Susirinkimą, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

4.9. Narys, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su darbotvarke, gali raštu pranešti susirinkimui savo valią “už” ar “prieš”. Tokie pranešimai įskaitomi į Susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus balsuotam klausimui.

4.10. Asociacijos Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, sudaromas iš ne mažiau kaip 5 narių ir ne daugiau kaip 12 narių 3 (trejiems) metams. Renkant Valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į Valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai. Jei yra daugiau kandidatų, kurie surinko vienodą balsų skaičių, negu renkamų Valdybos narių skaičius, rengiamas pakartotinis balsavimas, kurio metu Asociacijos nariai turi galimybę balsuoti tik už vieną iš kandidatų, kurie surinko vienodą balsų skaičių.

4.11. Valdybos kompetencijai priklauso:

4.11.1. iš Valdybos narių rinkti Asociacijos Valdybos pirmininką (toliau – Valdybos pirmininką);
4.11.2. skirti ir atleisti Asociacijos vadovą – vykdantįjį direktorių (toliau – Vykdantįjį direktorių);
4.11.3. skirti ir atleisti Asociacijos vyriausiąjį finansininką (toliau – Vyriausiąjį finansininką) arba parinkti įmonę, teiksiančią finansines ir buhalterinės apskaitos paslaugas Asociacijai pagal sutartį;
4.11.4. nustatyti Vykdančiojo direktoriaus ir Vyriausiojo finansininko pareiginius atlyginimus, jeigu su jais sudaromos darbo sutartys;
4.11.5. priimti naujus Asociacijos narius, šalinti juos iš Asociacijos;
4.11.6. nustatyti ir keisti Asociacijos administracijos struktūrą ir nuostatus, koordinuoti jos veiklą;
4.11.7. organizuoti Susirinkimus: sudaryti ir tikslinti jų darbotvarkę; rengti nutarimų projektus; pateikti veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, įplaukų paskirstymo projektą; bei teikti kitą informaciją, reikalingą darbotvarkės klausimams svarstyti;
4.11.8. sudaryti grupes programoms ir renginiams organizuoti;
4.11.9. skirti ir atleisti Asociacijos filialų ir atstovybių vadovus ir nustatyti jų pareiginius atlyginimus;
4.11.10. rengti ir tvirtinti Asociacijos metinius biudžetus; ir
4.11.11. spręsti kitus Asociacijai svarbius klausimus, jei jie įstatų ar Lietuvos Respublikos įstatymų nepriskirti Susirinkimo ar Vykdančiojo direktoriaus kompetencijai.

4.12. Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip pusė Valdybos narių, išskyrus Valdybos nutarimą, numatytą šių įstatų 3 straipsnio 3.6.2 dalyje, kuriam priimti reikia 2/3 visų Valdybos narių balsų daugumos (Valdybos nariai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais Valdybos nariais). Visi Valdybos nariai turi lygias balsavimo teises. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.

4.13. Valdyba, ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju iki eilinio Susirinkimo, turi parengti ir pateikti Susirinkimui patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Asociacijos veiklos ataskaitą parengtus remiantis teisės aktuose įtvirtintais reikalavimais.

4.14. Asociacijos operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo Vykdantysis direktorius.

4.15. Vykdančiojo direktoriaus kompetencijai priklauso:
4.15.1. savarankiškai vykdyti Susirinkimo ir Valdybos nutarimus, spręsti jam pavestus kitus finansinius ir organizacinius klausimus;
4.15.2. Asociacijos vardu vienvaldiškai sudaryti sandorius bei atstovauti Asociacijai Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijose, teisme, arbitraže, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
4.15.3. tvarkyti Asociacijos finansus ir turtą pagal Valdybos patvirtintus biudžetus, atidaryti sąskaitas bankuose;
4.15.4. organizuoti Susirinkimo ir Valdybos nustatytų konkrečių uždavinių vykdymą;
4.15.5. priimti ir atleisti iš darbo Asociacijos darbuotojus, bei nustatyti jų pareiginius atlyginimus, Asociacijos vardu sudaryti bei keisti ir nutraukti darbo sutartis su Asociacijos darbuotojais (išskyrus šiuose įstatuose numatytus atvejus, kai tam reikalingas Valdybos sprendimas);
4.15.6. leisti įsakymus, reguliuojančius administracijos darbą;
4.15.7. tvarkyti Asociacijos raštvedybą, archyvą ir apskaitą;
4.15.8. suteikti įgaliojimus kitiems asmenims atlikti jo kompetencijai priklausančias funkcijas;
4.15.9. organizuoti viešos informacijos paskelbimą
4.15.10. spręsti kitus Asociacijos veiklos klausimus, jei jie įstatų ar Lietuvos Respublikos įstatymų nepriskirti Susirinkimo ar Valdybos kompetencijai.

5. Asociacijos filialai ir atstovybės

5.1. Filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Susirinkimo nutarimu. Filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.

5.2. Filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Susirinkimas. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atleidžia Valdyba.

6. Asociacijos turto ir lėšų šaltiniai

6.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas.

6.2. Asociacijos pajamų šaltiniai yra šie:

6.2.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
6.2.2. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
6.2.3. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
6.2.4. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas; ir
6.2.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
6.2.6. pajamos iš šiuose įstatuose numatytos veiklos.

6.3. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.

7. Finansinės veiklos kontrolė

7.1.Susirinkimo nutarimu Asociacijoje gali būti renkamas auditorius ar audito įmonė vykdyti Asociacijos veiklos kontrolę.

7.2. Finansiniams metams pasibaigus iki eilinio Susirinkimo Asociacijos auditorius ar audito įmonė, jeigu buvo išrinktas/a, turi patikrinti Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą.

7.3. Asociacijos audito įmonė (auditorius) privalo:

7.3.1. tikrinti Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
7.3.2. Susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;
7.3.3. artimiausiame Susirinkime arba Valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
7.3.4. Susirinkime pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo išvadą.

7.4. Už darbą audito įmonei (auditoriui) Asociacija gali mokėti atlyginimą. Atlyginimo dydį arba apmokėjimo už darbą sąlygas nustato Susirinkimas.

7.5. Vykdantysis direktorius ir Valdyba privalo pateikti auditoriui ar audito įmonei jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

8. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka. Asociacijos pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka.

8.1. Asociacijos narys, pateikęs rašytinį prašymą Vykdančiajam direktoriui, turi teisę susipažinti su visais Asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie Asociacijos veiklą. Vykdantysis direktorius privalo sudaryti galimybę Asociacijos nariui susipažinti su prašoma informacija ir/ar dokumentais ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prašymo gavimo dienos.

8.2. Asociacijos pranešimai, įskaitant informaciją bei kitus dokumentus, susijusius su šaukiamu Susirinkimu, Susirinkimo nutarimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais pagal įstatymus turi susipažinti Asociacijos nariai, siunčiami nariams šių įstatų 4.3 straipsnio nustatytu būdu.

8.3. Asociacijos pranešimai siunčiami laikantis įstatymų ir šių įstatų nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo nutarimo ar kito dokumento priėmimo ar informacijos pateikimo Vykdančiajam direktoriui.

8.4. Asociacijos pranešimai ir informacija, su kuria pagal įstatymus turi susipažinti kiti asmenys (nesantys Asociacijos nariais), siunčiami laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksu, po to juos išsiunčiant laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai. Šiame straipsnyje nurodyti pranešimai taip pat gali būti skelbiami nacionaliniame dienraštyje „Verslo žinios“.

8.5. Vykdantysis direktorius yra atsakingas už tinkamą ir savalaikį pranešimų ir informacijos paskelbimą ir/ar įteikimą.

9. Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga

9.1. Asociacija pertvarkoma ir pasibaigia teisės aktuose nustatytais pagrindais ir tvarka.

10. Asociacijos įstatų keitimo ir pildymo tvarka

10.1. Asociacijos įstatai keičiami ir pildomi ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių arba Valdybos iniciatyva.

10.2. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 67 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai