KRITERIJAI INVESTUOTOJAMS, PAGEIDAUJANTIEMS TAPTI INVESTUOTOJŲ ASOCIACIJOS „INVESTORS’ FORUM“ NARIAIS

1. Investuotojo kilmė

Asociacijos „Investors’ Forum“ (toliau Asociacija) nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, investuojantys Lietuvoje. (Asociacijos įstatų 3.1. punktas).

2. „Investors’ Forum“ nariai:

  • veiklą grindžia korektiškais verslo santykiais ir „švaraus verslo“ principu, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos;
  • tiki, kad investavimas Lietuvoje yra visapusiškai naudingas Lietuvai, jos gyventojams ir pačiam investuotojui.
  • skatina tarptautiniu mastu priimtos „geriausios praktikos“, tinkančios Lietuvai, įgyvendinimą;
  • efektyviai dirbančios ir patirtį konkrečioje srityje turinčios kompanijos (asmenys);
  • turi esmines investicijas, pardavimų apimtis, apyvartas ar vykdo kitas operacijas Lietuvos Respublikoje ar kitose rinkose.

3. Aktyvus nario dalyvavimas asociacijos veikloje

Investuotojas savarankiškai ar per įgaliotus asmenis aktyviai dalyvauja asociacijos vykdomoje veikloje: teikia prašymus ir pasiūlymus rūpimais klausimais, dalyvauja asociacijos ruošiamose ir vykdomose programose bei renginiuose.

4. Nario-stebėtojo statusas

„Investors’ Forum“ valdyba turi teisę suteikti Nario-stebėtojo statusą. Narys-stebėtojas pritaria „Investors’ Forum“ tikslams, dalyvaudamas asociacijos veikloje. Narys-stebėtojas atleidžiamas nuo pareigos mokėti nario mokestį arba nario mokestis jam yra mažinamas. Nariais-stebėtojais gali tapti Valstybės institucijos, ambasados, nevyriausybinės organizacijos.

*Nario dalyvavimas asocijacijos „Investors’ Forum“ veikloje yra savanoriškas. Bet kuris narys turi teisę laisvai ir nevaržomai išstoti iš asociacijos, raštu įspėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.

**Asociacija „Investors’ Forum“ išlaikoma iš asociacijos narių įnašų. Metinis narystės mokesčio dydis nustatomas „Investors’ Forum“ metinio susirinkimo metu.

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 67 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai