Projektas Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ tikslas – sukurti funkcionalią socialinės atsakomybės sistemą, kuri skatintų įmones savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus bei informuoti ir šviesti visuomenę įmonių socialinės atsakomybės (toliau – ĮSA) srityje.

Projekto uždaviniai – gerinti įmonių ir visuomenės supratimą apie įmonių socialinę atsakomybę, ypatingą dėmesį skiriant savivaldybėse veikiančioms įmonėms. Sukurti tęstinio nevyriausybinių organizacijų ir verslo tarpusavio bendradarbiavimo sąlygas. Užtikrinti įmonių socialinės atsakomybės rezultatų matavimą pagal objektyvius rodiklius ir įmonių socialinės atsakomybės duomenų prieinamumo gerinimą.

Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais: Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, asociacija „Investors Forum“, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, VšĮ „Žiedine ekonomika“, Socialinės integracijos centru ir Lietuvos kurčiųjų draugija.

Šio projekto įgyvendinimas padės įmonėms savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus, prisidėti prie darnaus vystymosi ir užtikrinti Valstybės pažangos strategijoje nurodyto tikslo įgyvendinimą, verslo socialinę atsakomybę suvokiant kaip šiuolaikinę verslo praktiką.

Investors’ Forum kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendins šiuos bandomuosius socialinės atsakomybės projektus:

  1. „Mažų ir vidutinių įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“
  2. „Visuomenės  požiūris į įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA principų taikymo vertinimo tyrimas)“
  3. „Socialinio ženklinimo skatinimas“
  4. „Įmonių socialinė atsakomybė ir darbo standartai koronaviruso krizės kontekste“
  5. „Įmonių mentorystė verslumo ugdymo programose“
  6. „ĮSA ataskaita įmonės reputacijai ir konkurenciniam pranašumui“
  7. „Vienkartinio ir neperdirbamo plastiko mažinimo galimybių analizė ir rekomendacijų pateikimas“
  8. „Gaminiuose slypintys pavojai sveikatai ir aplinkai. Kaip jų išvengti?“
  9. „Ateitis be šešėlio“
  10. Diskusijų ciklas „Balta kava“

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 65 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai